Appgamed.com  รีวิว App game Android และ iOS

youtube channel Appgamed

Undead Slayer การเรียกใช้ Pet ขี่ม้า และนกอินทรีย์

Undead Slayer การเรียกใช้ Pet ขี่ม้า และนกอินทรีย์

Undead Slayer การเรียกใช้ Pet ขี่ม้า และนกอินทรีย์

***** ไป Download Click *****

Undead Slayer หัวข้อนี้เรามาถึงหมวด หมู่ Pet ซึ่งเป็นส่วนของ ม้า และ นกอินทริย์ที่เราสามารถเอามาใช้ งานช่วยในการเล่นของเราได้ โดยเราสามารถเรียกใช้ได้ ตัวละ 1 ครั้งของการต่อสู้ และสัตว์ตัวนั้นเราต้อง เติมพลังให้มันก่อนด้วยจึงจะใช้งานได้ นอกจากนั้นแล้วยังมี Skill ของสัตว์ ให้เราได้ อัพอีกต่างหาก

รีวิว Undead Slayer ระบบ Pet

Undead Slayer การเรียกใช้ Pet ขี่ม้า และนกอินทรีย์

การเรียกใช้ เราสามารถเลี้ยกสัตว์มาใช้ได้ตัวละ 1 ครั้ง เมื่อใช้เสร็จค่า พลังจะลดลง 1 ช่อง เมื่อหมด 5 ช่องจะไม่สามารถเลียกมาใช้ได้ ต้องใช้ item เพิ่มพลัง

Undead Slayer การเรียกใช้ Pet ขี่ม้า และนกอินทรีย์

การใช้สัตว์เราจะต้องเติมพลัง เมื่อใช่ 1 ครั้งพลังจะลดลง 1 ช่อง เราต้องให้มันกิน โสม เพื่ิอเพิ่มพลัง

ส่วยของ Skill นกอินทริย์เรา สามารถอัพ Skill เพิ่มความสามารถในการยิงธนู หรือเพิ่ม Skill ส่ง Item มาให้เรา

 Undead Slayer การเรียกใช้ Pet ขี่ม้า และนกอินทรีย์

เราสามารถขึ้นมาบนนก และยิงธนูโจมตีได้ โดยศัตรูโจมตีเราไม่ถึงอีกด้วย

 

 

Undead Slayer การเรียกใช้ Pet ขี่ม้า และนกอินทรีย์

 

การใช้สัตว์เราจะต้องเติมพลัง เมื่อใช่ 1 ครั้งพลังจะลดลง 1 ช่อง เราต้องให้มันกิน โสม เพื่ิอเพิ่มพลัง

ส่วยของ Skill ม้าเรา สามารถอัพ Skill เพิ่มความสามารถในการขี่ม้าใช้หอกโจมตี ได้

Undead Slayer การเรียกใช้ Pet ขี่ม้า และนกอินทรีย์
/ เรียบเรียงข้อมูลโดย : appgamed รีวิวเกมส์,แอพ,ไอที
--  /  รีวิว Undead Slayer การเรียกใช้ Pet ขี่ม้า และนกอินทรีย์
 รีวิวเกมใหม่ประจำวัน
 ข่าวเกมโปรโมนชั่น และอัพเดท
 
 

Copyright ©2012 appgamed.com All rights reserved.